Ontlast uw leerkrachten met Ouder-Leerkracht bemiddeling

Ouder-Leerkracht conflictbemiddeling

Elke school heeft te maken met zogenaamde (oneerbiedig gezegd) 'Veeleisende ouders'. Gemiddeld heeft 1 op de 10 leerlingen dergelijke ouders. Hoe ga je daar als school het beste mee om? Wie is het eerste aanspreekpunt? Hebben de leerkrachten voldoende kennis van bemiddeling om dergelijke kwesties snel en tot wederzijdse tevredenheid op te lossen? Of is dit een taak van de schoolleider?

Wrijving met ouders

Ouders worden mondiger en zijn meer en meer op zoek naar maatwerk voor en goede schoolresultaten van hun kinderen. Soms resulteert dat in wrijving met de school en/of de leerkracht.

Als er ontevredenheid ontstaat, en er wordt niet snel genoeg adequate aandacht aan besteed, dan kan dat gaan leiden tot onder andere:

 • Stress en onzekerheid voor leerkrachten, ouders en betrokken kinderen;
 • Reputatieverlies van de school;
 • Verminderd plezier van het betrokken kind;
 • Tijdverlies voor alle betrokkenen.

Met als gevolg dat u en uw leerkrachten afgeleid worden van hun vak: lesgeven.

Tegelijkertijd kunnen ook de ouders het gevoel krijgen dat hun klachten onvoldoende serieus worden genomen, met als mogelijk resultaat het delen van hun negatieve ervaring met andere ouders of zelfs op social media (reputatieverlies). In het ergste geval kiezen zij ervoor hun kind naar een andere school te brengen, wat met name voor het kind een enorm ingrijpende gebeurtenis is.

Het is daarom zaak om ontevredenheid van ouders zo snel mogelijk te signaleren en te adresseren. Als zowel ouders als de school hun behoeften en belangen aan de ander kunnen verduidelijken ontstaat begrip, vertrouwen en respect.

Grote impact voor leerkrachten

Goede bemiddeling van een conflict is lastig en vaak zwaar. Daarbij is het vrijwel onmogelijk om te bemiddelen als je zelf onderdeel of partij van het geschil bent. Een leerkracht heeft tijdens een lastig gesprek met ouders vele belangen te bewaken: van de school, van zichzelf, van het kind en ook van de tegenpartij: de ouders. Sommige leerkrachten draaien hier hun hand niet voor om, maar er zijn veel leerkrachten die hier veel stress en slapeloze nachten van krijgen.

Geschilbemiddeling uitbesteden

De kerntaak van een school is lesgeven. Zoals bij elke organisatie zijn er ondersteunende verantwoordelijkheden die het mogelijk maken die kerntaak zo goed mogelijk uit te voeren: locatiebeheer, schoonmaak, personeelszaken, communicatie (website), verzuimbeheer, etc. Veel van deze taken zult u hebben uitbesteed. Je kunt tenslotte niet overal verstand van hebben.

Ook geschilbemiddeling kunt u uitbesteden. Daarmee ontlast u uw leerkrachten en schoolleiding van dit "noodzakelijk kwaad". Daarnaast profiteert u van andere voordelen:

 • Gesprekken worden gevoerd c.q. begeleid door een externe en neutrale professionele bemiddelaar, waardoor (ogenschijnlijke) belangenverstrengeling wordt vermeden;
 • De externe positie van de bemiddelaar zorgt voor meer vertrouwen in het proces en meer medewerking om de kwestie structureel op te lossen;
 • (Ontluikende) geschillen worden zo spoedig mogelijk geadresseerd, waarmee het risico op slepende situaties (met alle gevolgen vandien) wordt geminimaliseerd.

Hoera, een conflict!

Wij gaan uit van het principe dat ruzies en conflicten - mits op de juiste manier geadresseerd - een positief effect kunnen hebben op een organisatie. Elk conflict biedt de mogelijkheid tot meer verbinding, meer begrip en respect en daarmee verbetering van de dienstverlening. En daarmee kan een negatieve ervaring worden omgekeerd naar een positieve ervaring.

Geen klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon

Een geschil is geen klacht. Klachten gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, racisme, geweld en ongepaste communicatie. Een geschil (of conflict) betreft in alle gevallen een bejegeningsprobleem. Betrokken partijen (kinderen bij monde van hun ouders, leerkrachten en/of ouders zelf) hebben het gevoel dat zij niet worden gezien en gehoord, te weinig waardering en respect krijgen, niet begrepen worden, etc.

Een dergelijk gevoel van onheus bejegend worden is niet alleen weggelegd voor de ouders; ook leerkrachten kunnen hier mee te maken hebben.

Geschillendesk

Een abonnement op de Let's Mediate Geschillendesk biedt u de volgende voordelen:

 • Laagdrempelige advisering voor leerkrachten bij (ontluikende) conflicten. Aangezien wij op contractbasis werken hoeft er niet eerst een offerte te worden opgevraagd of rekening worden gehouden met extra kosten;
 • Een onafhankelijk en toegankelijk luisterend oor voor ouders met vragen;
 • Neutrale 3-gesprekken tussen ouders en leerkrachten;
 • Eenduidige afhandeling van geschillen, met na afloop - indien van toepassing - duidelijk vastgelegde duurzame afspraken;
 • Meer inzicht in het aantal geschillen door middel van (geanonimiseerde) rapportages;
 • Verlaagde werkdruk voor leerkrachten en schoolleiders.

Werkwijze

In onderling overleg bepalen we het conflictprotocol. In een conflictprotocol wordt aan de hand van verschillende scenarios vastgelegd wie de aanspreekpunten voor verschillende kwesties zijn, wat de doorlooptijden zijn, etc.

Basistraining conflictvaardigheid

Als u ervoor kiest (ontluikende) conflicten in eerste instantie door uw leerkrachten te laten afhandelen, dan kunnen zij een basistraining conflictvaardigheid volgen. Tijdens deze 1-daagse training leren zij hoe conflicten ontstaan en hoe die zich ontwikkelen. Daarnaast leren zij hoe hier op de juiste manier mee om te gaan: nieuwsgierig op zoek naar de belangen achter de standpunten.

Kosten

De kosten voor de Let's Mediate geschillendesk zijn gebaseerd op het aantal leerlingen per school en zijn afhankelijk van mate waarin u van onze dienstverlening gebruik wordt gemaakt. Deze afspraken en kosten worden verwerkt in een jaarcontract. Een en ander bespreken we in goed overleg.

Een basistraining conflictvaardigheid bedraagt € 699,- per training (ex. BTW) van maximaal 12 deelnemers. Hierbij gaan wij er vanuit dat de training op één van uw locaties wordt gehouden.

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op via 0345-764 000 of door middel van het contactformulier op deze pagina.